Informacje podstawowe:

jeżeli nazwa domeny kojarzy się Tobie z polskim słowem na K. Znaczy ,że prawdopodobnie nieświadomie Cierpisz na pierwsze symptomy paranoidalne.
Wedle tej dziwnej logiki przykładowo skrót bdsm , może być uznany przez Ciebie za ukryty akronim słów bomba, dynamit, semtex , mina , a to już pierwszy stopień do ? :) ...sam/-a sobie odpowiedz.
Jeżeli jesteś tego typu osobą , to prosimy Cię bardzo abyś opuścił/-a tę stronę.

JESTEŚ osobą NIEPŁENOLETNIĄ ? OPUŚĆ TĘ STRONĘ !!!

# Nazwa WHORE jest to przypadkowy zlepek/ciąg kilku liter polskiego alfabetu, czyli "W" , "H", "O", "R", "E" .

Jeżeli cały ciąg słowa , kojarzony jest przez Ciebie z wyrazem obraźliwym , ewentualnie wieloznacznym, znaczy to ,że nie powinieneś korzystać z tego serwisu, ponieważ mogłoby to w przyszłości wywołać u Ciebie ewentualne niekorzystne reakcje dla Twojej osoby , jakże i całego otoczenia.
Jeżeli nie chcesz kojarzyć się z naszym serwisem z tego powodu , to poprosimy Cię uprzejmie - OPUŚĆ TĘ STRONĘ !!!.

# Serwis WHORE.pl jest serwisem dla DOROSŁYCH użytkowników , których wiek metrykalny przekroczył 18 lat życia.

# Serwis może zawierać materiały przez wielu nazywane erotycznymi , seksualnymi lub nawet pornograficznymi. Jeżeli jesteś przeciwnikiem
przeglądania tego typu treści - OPUŚĆ TĘ STRONĘ !!!

# Rejestrując się w serwisie whore.pl , a zarazem potwierdzając zasady regulaminu, Oświadczasz , iż uczyniłeś/-aś to z własnej woli, i nie jest to jakakolwiek ujma dla twojego/ waszego oblicza w każdej z możliwych aspektów życia.

# Rejestrując się akceptujesz wykorzystanie Twojego wizerunku w pozostałych serwisach należących do whore.pl.

# Serwis WHORE.pl udostępnia możliwość rejestracji dla trzech grup UZYTKOWNIKÓW , tj.:
- SINGIEL/-ka, tj. osób samotnych , wolnych od stałych związków, lub będących w związkach, które nie są wystarczające do prowadzenia rzeczywistych relacji na wystarczającym poziomie na tyle , aby użytkownik nie mógł skorzystać z serwisu whore.pl;
- Para , tj. osób w związkach lub układach erotycznych/ społecznych , których przekonania nie stoją na przeszkodzie w korzystaniu z serwisu whore.pl
- Escort / sponsoring ( typ profilu może być widoczny bez logowania ) tj. osób , które chcą na własną odpowiedzialność umieszczać prawdziwe dane w celu skojarzenia przyszłych randek erotyczno-towarzyskich o charakterze wsparcia finansowego , z tytułu czego administracja serwisu whore.pl nie czerpie żadnych korzyści materialnych. Takim samym medium w rozumieniu tej kwestii może być usługa technologiczna zwana www ( sieć internetowa ) lub sieć telefonii komórkowej , z której potencjalny użytkownik serwisu może korzystać poza serwisem whore.pl .

# Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego i świadczonych usług, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora. Akceptacja oraz przestrzeganie Regulaminu jest warunkiem korzystania z Serwisu i świadczonych usług.

1.Właścicielem oraz Administratorem Serwisu jest whore.pl.
2.Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu lub świadczonych usług.
3.Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, w celu umożliwienia Użytkownikom nawiązywania znajomości.
4.Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
5.Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, a ewentualne odpłatne usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na życzenie Użytkownika.

6.Rejestracja oraz logowanie odbywa się poprzez skorzystanie z formularza rejestracyjnego , a dalsze procedury wymagają potwierdzenia zgodności rejestrującego się z REGULAMINEM i polityką prywatności.

# Zakazy i obowiązki

a. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z polskim prawem.
( Zabronione jest zamieszczanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego albo treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem lub innych treści sprzecznych z prawem. )
b. Użytkownik ma obowiązek podawać dane nie sfałszowane , podszywające się pod inną osobę lub instytucję.
c. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, treści lub materiałów dostępnych w Serwisie.
d. Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich charakterem oraz przeznaczeniem.
e. Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw osób trzecich oraz dobrych obyczajów.
f. Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu lub usług.
g. Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócający korzystanie z Serwisu lub usług przez innych Użytkowników.
h. Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do celów bezprawnych.
i. Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do rozsyłania spamu.
j. Użytkownik ma obowiązek dbać o to, aby konto lub usługa Użytkownika nie została wykorzystana przez osobę trzecią.
k. Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony przez Administratora.
# Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego informacje, dane, treści i materiały nie mają charakteru bezprawnego.
# Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług potwierdzając regulamin.
# Użytkownik oświadcza, że dobrowolnie i samodzielnie przekazuje oraz publikuje swoje dane i jest świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu.
# Użytkownik wyraża zgodę oznaczenie wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów przez Administratora.
# Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
# Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że wprowadzone informacje, dane, treści i materiały mogą być widoczne w Serwisie, sieci Internet i innych mediach.
# Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych i publikacji w Serwisie, sieci Internet oraz innych mediach.
# Użytkownik oświadcza, że nie naruszy to obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich, i że Użytkownik posiada wymagane uprawnienia i zgody w tym zakresie.
Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego informacje, dane, treści i materiały zostaną poddane ewentualnej analizie prawnej, która potwierdzi, że publikacja tych informacji, danych, treści lub materiałów w Serwisie, sieci Internet i innych mediach jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

#Uprawnienia Administratora

1. Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zakazy i obowiązki Użytkownika.
2. Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik nie logował się do Serwisu przez okres 12 miesięcy.
3. Administrator może stosować rozwiązania i podejmować działania zapobiegające naruszeniu Regulaminu.
4. Administrator może stosować rozwiązania i podejmować działania zapobiegające wykorzystaniu Serwisu lub świadczonych usług do celów bezprawnych.

#Odpowiedzialność

1. Użytkownik odpowiada za informacje, dane, treści i materiały, które zamieszcza, swoje działania i zaniechania.
2. Administrator nie odpowiada za informacje, dane, treści i materiały zamieszczone przez Użytkownika, jego działania i zaniechania.
3. Administrator nie odpowiada za szkody lub korzyści utracone przez Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu lub świadczonych usług.
4. Administrator nie odpowiada za skutki upublicznienia wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych, treści i materiałów.
5. Cechą Serwisu oraz świadczonych usług jest to, że mogą one podlegać zakłóceniom lub być przejściowo niedostępne. Administrator nie ma obowiązku zapewnienia niezakłóconego i ciągłego funkcjonowania Serwisu oraz usług a wystąpienie zakłóceń lub niedostępności nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Administratora i Administrator nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności, przy czym Administrator umożliwi wykorzystanie ewentualnych usług dodatkowych posiadanych przez Użytkownika w późniejszym terminie.
6. W przypadku skierowania przez osobę trzecią do Administratora roszczenia dotyczącego wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych, treści lub materiałów albo działań lub zaniechań Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie, zwracając przy tym Administratorowi wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
7. Administrator jest wyłączony z wszelkiej odpowiedzialności w związku ze świadczeniem bezpłatnych usług, a odpowiedzialność Administratora w związku ze świadczeniem usługi odpłatnej w każdym wypadku jest ograniczona do opłaty za świadczenie tej usługi. Dotyczy to odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, szkód lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina. W przypadku konsumentów stosuje się w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
8. Zamieszczone przez Użytkownika informacje, dane, treści i materiały stanowią własność Użytkownika.
9. Współpracujemy z organami ścigania, aby zapobiegać zamieszczaniu treści sprzecznych z prawem i Użytkownik zamieszczający takie treści może zostać oskarżony o przestępstwo kryminalne.

# Dane osobowe ( * dane PROFILOWE - polityka prywatności )

- Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia i rozwoju usług, przekazywania informacji o usługach, zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania usług oraz zapobiegania nadużyciom.
- Użytkownik akceptuję politykę prywatności dostępną na stronie internetowej Serwisu.
- Administratorem danych osobowych jest whore.pl.

# Zmiany regulaminów i usług

a. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminów, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b. Administrator powiadomi Użytkownika o zmianie regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
c. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Użytkownik przestanie korzystać z Serwisu i usług.
d. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zakresu i rodzaju świadczonych usług, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Obowiązywanie Regulaminu

- Regulamin staje się wiążący z chwilą przyjęcia rejestracji Użytkownika.
- Regulamin przestaje być wiążący z chwilą usunięcia konta Użytkownika.
- Czas obowiązywania Regulaminu nie jest określony.

# Reklamacje

- Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Serwisu oraz świadczonych usług.
- Reklamacje należy składać korzystając z opcji kontaktu dostępnej na stronie Serwisu lub poprzez zgłaszanie niezgodności w profilach użytkowników.
(opcja ZGŁOŚ UŻYTKOWNIKA)
- Administrator rozpozna reklamację w czasie od 72 godzin do 14 dni roboczych i prześle odpowiedź wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

# Usunięcie konta

- Użytkownik może usunąć lub zawiesić swoje konto korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Administratorem.
- Administrator może usunąć konto Użytkownika i zakończyć świadczenie usług bez wskazania przyczyn.
- Administrator może usunąć konto Użytkownika i zakończyć świadczenie usług bez zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Usługi dodatkowe

- Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, a ewentualne odpłatne usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie z woli Użytkownika.
- Zapłata za usługę dodatkową zostanie przekazana w sposób określony na stronie zapłaty za usługę.
- Opłacona usługa dodatkowa zostaje aktywowana po otrzymaniu zapłaty przez Administratora.
- Oferta i informacja o cenie mają charakter wiążący w chwili dostępności oferty lub informacji o cenie na stronie Serwisu.


# Postanowienia końcowe

Regulamin jest utrwalony i przechowywany w wersji elektronicznej oraz jest dostępny na stronie Serwisu.
Sprawdzanie i korekta wprowadzonych danych odbywa się za pomocą odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Administratorem.